درماندگی در مربیان

درماندگی در مربیان

درماندگی در مربیان مربیگری به عنوان حرفه ای پر نشاط و همراه با مشکلات فراوان توصیه شده است. در شرایط حاکم بر میادین و مسابقات ورزشی،مربی برای حفظ موقعیت خود باید در مسابقات پیروز شود و برای نیل به این منظور مجبور است ساعات متمادی برای آماده سازی هر چه بیشتر ورزشکاران وقت صرف کند.در […]